Realizowane programy

Praca wychowawczo-dydaktyczna w naszym przedszkolu oparta jest na “Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” (roz. MEN z dn. 23.12.2008r.).

Poprzez dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych predyspozycji i potrzeb dzieci, dbamy o ich wszechstronny rozwój i umożliwiamy osiąganie przez nich sukcesów.

Zapraszamy do zapoznania się z programami i metodami pracy stosowanymi w naszym przedszkolu:

 

P21 – TWÓRCZE PRZEDSZKOLE XXI WIEKU

Program oraz jego Aneksy i Załączniki posiadają zaktualizowaną podstawę prawną w oparciu o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Projekt edukacyjny powstał podczas ogólnopolskiego programu – „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, który obecnie jest nadal realizowany. Celem projektu jest propagowanie twórczych działań edukacyjny i nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych. „Przedszkole XXI” wyróżnia się przede wszystkich innowacyjnością, pomysłowością i niestandardowymi metodami pracy. Stosowanie Technologii Komunikacyjno-Informacyjnej nie jest nowością – taka praca to dla nas przyjemna codzienność.

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – „ZABAWY Z KOLORAMI”

Jest nadrzędnym elementem Pakietu edukacyjnego P21 oraz stanowi podstawę pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jest on zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego (poszerza ją) oraz dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym (3–5 lat). Program opisuje sposoby realizacji osiągania wymagań ogólnych i szczegółowych z uwzględnieniem zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Podstawowym założeniem jest aktywność dziecka oraz indywidualne podejście do zdolności i możliwości każdego przedszkolaka.

 

KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.Program „Klucz do uczenia się” to unikalny program edukacyjny opracowany w oparciu o pomysły, których autorem jest Lew Wygotsky. Dodatkowo, do programu dodano także pomysły, które powstały w oparciu o najnowsze wyniki prowadzonych na całym świecie badań nad procesem uczenia się dzieci. Sercem programu jest myślenie symboliczne, czyli zdolność dziecka do interpretowania symboli. Badania pokazują, że dzieci, które rozwijają zdolność myślenia symbolicznego od najmłodszych lat, z czasem rozwijają w sobie różne talenty. Dzięki wczesnej umiejętności interpretowania symboli dzieci uczą się płynnie czytać, są dobre w matematyce, odczytują zapis nutowy i uzyskują ponadprzeciętne wyniki, jeśli chodzi o kreatywne podejście i umiejętności. Program „Klucz do uczenia się” różni się od pozostałych programów, ponieważ najważniejszym celem staje się zdobycie narzędzi umożliwiających postęp, a nie konkretny cel edukacyjny – istotnie jest „jak”, a nie „co”. Dzięki temu programowi dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, lecz uczą się także, jak wiedzę zdobywać. Więcej informacji na www.kluczdouczeniasie.pl

 

GLOTTODYDAKTYKA

Jest metodą nauki czytania i pisania, której twórcą jest prof. Bronisław Rocławski. Skonstruowana jest tak, aby nauczyciel miał możliwość indywidualnego podejścia do dziecka poprzez respektowanie indywidualnego tempa rozwoju. Rozbudza twórcze myślenie oraz pobudza poznawczo. Daje radość i satysfakcję każdemu dziecku. W znacznie lepszym stopniu przygotowuje do nauki szkolnej niż metody tradycyjne. Metoda glottodydaktyki poprzez usprawniania percepcji słuchowej (syntezy i analizy), wzrokowej, koordynacji słuchowo – wzrokowej, motoryki małej, kształtowanie orientacji przestrzennej rozwija gotowość dziecka do podjęcia trudnej sztuki czytania i pisania. Kształci świadomość fonologiczną niezbędną do przejścia dziecka przez labirynt ortograficzny w czasie edukacji szkolnej. Nauka czytania i pisania metodą glottodydaktyki oparta jest na zabawie, jako naturalnym procesie poznawania świata przez dziecko, w czasie której wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne.

 

METODA ODMIENNA NAUKI CZYTANIA

Założeniem metody jest wprowadzenie dzieci w świat pisania- odmienną metodą nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak. To nauka czytania metodą wizualną, która uwalnia umysł dziecka. Metoda odmienna ma charakter logiczny, zwarty i zamknięty. Odwraca praktykę działania dlatego jest łatwiejsza zarówno dla dzieci jak i dla nauczyciela. Dzieci uczą się czytać poprzez Inicjację (pisanie imion dzieci na kartkach). Następnie następuje demonstracja alfabetu na podstawie imion dzieci. Nauczyciel zwraca uwagę na kształt litery i odpowiadający jej dżwięk. Stopniowo dodajemy do wizytówek z imionami coraz więcej rzeczy i kartek z odpowiadającymi tym rzeczom wyrazami. Codziennie wprowadzamy do gry nowe słowa i przedmioty. „Nazywanie świata” należy traktować jako zabawę. Po tym etapie przechodzimy do „Sesji czytania”, sala zamienia się w czytelnię jest to czas na rozwiązywanie układanek słowno- obrazkowych zatytułowanych „Gry czytelnicze” oraz na przeglądane książek. Wszystkie dzieci uczestniczą w sesjach czytnia, przy czym podpisy w układankach słowno- obrazkowych powinny się komplikować. Należy już pracować ze zdaniami. Wraz z upływem czasu dziecko przechodzi do czytania książęk.

 

METODA DOBREGO STARTU

Założeniem Metody Dobrego Startu zaadaptowanej w Polsce przez prof. Martę Bogdanowicz, jest rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych oraz kinestetycznych i motorycznych. Walorem tej metody jest integracja percepcyjno-motoryczna, która pozwala doskonalić kompetencje językowe małego dziecka. Zaletą Metody Dobrego Startu jest jej diagnostyczność jak i możliwość profilaktyczno-terapeutyczna w stosunku do dzieci z tzw. ryzyka dysleksji. Jest przystosowana do potrzeb dzieci w wieku od 4 roku życia, zarówno tych, które rozwijają się bez większych problemów, jak i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Metodzie Dobrego Startu stosuje się trzy rodzaje ćwiczeń: – ćwiczenia ruchowe, – ćwiczenia ruchowo – słuchowe, – ćwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe. Ćwiczenia stosowane w Metodzie Dobrego Startu prowadzą do większej harmonii w rozwoju psychoruchowym dziecka. Korzystnie wpływają na procesy emocjonalne i zachowania społeczne oraz na rozwój mowy. Pełnią rolę profilaktyczną, zapobiegając wystąpieniu dysleksji rozwojowej, czyli specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

 

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO DLA DZIECI WERONIKI SHERBORNE

Wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Celem tej metody jest doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, kontaktu fizycznego, kontaktu społecznego, poznanie własnego ciała. Wykorzystuje naturalną ekspresję ruchową, komunikację pozawerbalną i elementy zabawy. Metoda Ruchu Rozwijającego jest wykorzystywana: – w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi – jako element zajęć terapeutycznych stymulujących rozwój dziecka – w czasie zajęć wychowania fizycznego, jako element pracy dydaktycznej – w kształceniu przedszkolnym jako ważny elemnet mający za zadanie kształtowanie prawidłowych relacji społecznych Metoda Ruchu Rozwijającego ma za zadanie zaspokoić naturalna potrzebę dziecka do kontaktów z dorosłymi. W trakcie wykonywania różnych ćwiczeń ruchowych kształci poczucie świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni. Uczy dzielić przestrzeń z innymi ludźmi i nawiązywać z nimi prawidłowe relacje społeczne oraz mobilizuje do kreatywnego działania.

 

MUZYKOTERAPIA

logo

Przedszkole Niepubliczne NUTKA

os. Zalesie 96 b, 73-108 Kobylanka

Kontakt do przedszkola - tel. 505 647 229
Kontakt do dyrektora placówki- tel. 505 648 473
e-mail: maja@przedszkolenutka.eu

napisz do nas zobacz mapę panel rodzica

Ankieta dla rodzicow Karta zgłoszenia dziecka