Realizowane programy

Praca wychowawczo-dydaktyczna w naszym przedszkolu oparta jest na “Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” (roz. MEN z dn. 23.12.2008r.).

Poprzez dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych predyspozycji i potrzeb dzieci, dbamy o ich wszechstronny rozwój i umożliwiamy osiąganie przez nich sukcesów.

Zapraszamy do zapoznania się z programami i metodami pracy stosowanymi w naszym przedszkolu:

W dobie telewizji oraz gier komputerowych, atrakcyjna dla dziecka zaczyna być prostota otoczenia, w jakim ono się znajduje. Drewniane, lekkie meble, ograniczona ilość pomocy, pomoce proste wykonane z drewna, podkładki i dywaniki wytyczające własną przestrzeń wydają się być odpowiedzią na ukryte pragnienia dziecka, które z natury dąży do ruchu, do samodzielnego doświadczania, a co za tym idzie odkrywania świata.
Pedagogika Marii Montessori mimo, że została opracowana na początku dwudziestego wieku, jest aktualna do dzisiaj. Metoda a właściwie cały system Marii Montessori odbiega od tradycyjnego wychowania. Nie neguje go lecz udoskonala, traktuje dziecko jako istotę samodzielną, pełną energii i spontaniczności. Swą ponadczasowość zawdzięcza podstawowym założeniom, które nadal zasługują na uwagę. Według Montessori czynnikiem rozwoju i podstawą wychowania jest aktywność dziecka. Stanowi ona bowiem naturalną potrzebę, a zarazem oznakę i warunek jego rozwoju.

Podstawowym zadaniem podczas pracy metoda jest stworzenie odpowiedniego otoczenia, czyli środowiska wychowawczego, w którym przebywa dziecko. Otoczenie jest tak zorganizowane, aby odpowiadało potrzebom dziecka w każdym stadium jego rozwoju. Otoczenie to nie tylko meble i nauczyciel, ale przede wszystkim materiał rozwojowy, który wspomaga rozwój dziecka. Powinien on z jednej strony wychodzić naprzeciw rosnącym potrzebom dziecka, z drugiej zaś pozwalać je dziecku swobodnie i bez przeszkód realizować. Właściwie zorganizowane środowisko wychowawcze pomaga dziecku w jego wychowaniu, wyzwala wewnętrzną motywację do uczenia się aktywności i samodzielności. Materiał rozwojowy jest tak przygotowany, rozmieszczony i udostępniany dzieciom, że tworzy logicznie uporządkowaną całość programową. Stwarza on każdemu dziecku warunki do pracy nad własnym indywidualnym rozwojem.
Oprócz oryginalnego materiału, w sali znajdują się jeszcze inne pomoce dydaktyczne wykonane samodzielnie przez nauczyciela, zgodnie z zasadami konstruowania materiałów Montessori.
Celem materiału rozwojowego jest wprowadzanie dziecka w świat kultury
i cywilizacji zgodnie z zasadą „od konkretu do abstrakcji”. Dziecko powinno najpierw dotknąć, zobaczyć, doświadczyć, by mogło potem odzwierciedlić to wszystko w umyśle w postaci pojęć, relacji i zasad.

Dlaczego metoda Marii Montessori?

 • Metoda ta zakłada, że dziecko uczy się najefektywniej w sytuacji, kiedy zajmuje się problematyką, która go w danym momencie interesuje.
 • Metoda ta przyjmuje w swoje założenie, że dzieci w tym samym wieku znajdują się często na różnych poziomach rozwoju i ich rozwój odbywa się w sposób niepowtarzalny.
 • Kolejne założenie to obserwacja, że wszystkie dzieci są ciekawe świata , mają swoje zainteresowania i pasje.
 • Metoda zakłada, że optymalną grupę do pracy stanowi grupa mieszana wiekowo. Pozwala to na łatwiejsze odnalezienie własnego poziomu pracy, uczenie się od innych i uczenia innych. Jest to także naturalny rodzaj społeczności jaki spotykamy w rodzinie czy w pracy.

Nigdzie w „naturze” nie występują grupy jednolite wiekowo.

 • Metoda ta pozwala na podmiotowe relacje między nauczycielem i dzieckiem.
 • W salach na półkach stoją przygotowane pomoce dydaktyczne z różnych dziedzin wiedzy: matematyki, języka, przyrody. Tematycznie odpowiadają one obowiązującym programom nauczania, ale co najważniejsze , znacznie go rozszerzają. Różnorodność materiału dydaktycznego pozwala na rozszerzenie wiedzy przez dzieci zdolne, a jednocześnie umożliwia dzieciom mniej zdolnym opanowanie danej tematyki poprzez wiele różnych pomocy dydaktycznych.
 • Większość pomocy w sali jest projektowana i wykonywana przez samych nauczycieli. Nauczyciel podąża za zainteresowaniami i pasjami uczniów.
 • Dzieci pracujące metodą Montessori uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, uczą się pracy ze źródłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Nabywają poczucia odpowiedzialności za czas przeznaczony na naukę.

Co daje praca pedagogiką Marii Montessori?

Pedagogika Marii Montessori jest bezpośrednio skierowana na dziecko i jego potrzeby, na jego spontaniczną aktywność oraz dążenie do niezależności od dorosłych. Odpowiednio przygotowane OTOCZENIE, pomocny NAUCZYCIEL i stosowny MATERIAŁ DYDAKTYCZNY – te trzy komponenty tworzą idealną wspólnotę, która wychodząc naprzeciw pragnieniom i zainteresowaniom dziecka, umożliwia wszechstronny jego rozwój.

Pedagogika Montessori umożliwia dziecku taki rozwój, który przekształca go w osobę ciekawą, otwartą i pewną siebie. Metoda ta stwarza okazję do radosnego uczenia, bez potrzeby odwoływania się do kar i nagród, wyzwala postawę wolności z pewnymi oczywiście ograniczeniami. Jest to najlepszy sposób kształcenia i wychowania dzieci oparty o wnikliwe ich poznanie. Dziecko traktowane jest jako jedyne w swoim rodzaju i pozwala na jego rozwój zgodnie z jego własnymi predyspozycjami.

Dlaczego grupa mieszana wiekowo?

Zgodnie z ideą Marii Montessori dzieci w grupie przedszkolnej są wymieszane wiekowo obejmując z reguły trzy roczniki. Grupa uwzględnia życie dzieci w jednej grupie zróżnicowanej wiekowo, które wzajemnie się wspierają, poznają, pomagają sobie, wymagają od siebie, wzbogacając życiowe doświadczenia każdego z osobna.

M. Montessori postrzega dziecko jako „budowniczego człowieka” co pozwala opierać się na jego możliwościach -nie ważne czy dziecko jest zdrowe, niepełnosprawne, zdolne czy po prostu leniwe. Materiał, otoczenie i nauczyciela według niej można tak dostosować do możliwości i predyspozycji dziecka, aby odpowiadało to jego indywidualnym potrzebom. Dzieci w takiej grupie, w takich warunkach nie czują się inne to znaczy zdolne, mniej zdolne ponieważ każde z nich idzie swoim tempem, według własnych potrzeb i zainteresowań.

Jest to uzasadnione tym, że każde dziecko rozwijając się zgodnie z własnym tempem ma możliwość odnalezienia w otoczeniu przedszkolnym takich bodźców i impulsów, które są mu najbardziej potrzebne. Zasada wymieszanej wiekowo grupy ma również swoje uzasadnienie społeczne. Grupa taka przypomina grupę podobną do rodziny wielodzietnej (bywa że w przedszkolu są przecież rodzeństwa). Fakt ten umożliwia również uczenie się młodszych dzieci od starszych, starsze natomiast pomagają młodszym. Uczy to wzajemnego szacunku i respektowania wzajemnych potrzeb.

W trakcie przebywania w przedszkolu w grupie mieszanej wiekowo dziecko ma szanse przyjąć różne role, zająć różne pozycje społeczne co zapewne pozytywnie wpływa na jego rozwój.

Mieszana wiekowo grupa, daje jednak dzieciom jeszcze jedną korzyść. W takiej grupie, każde dziecko ma szansę zaistnieć w rolach, w których nie może nigdy stanąć w domu rodzinnym. W domu rodzinnym bowiem, dziecko zawsze i niezmiennie jest albo najstarsze, albo średnie, albo najmłodsze. Dzięki różnowiekowej konstrukcji grupy, każde dziecko w przedszkolu ma szansę zaistnieć również w innych, nowych, przeciwstawnych i obcych dla niego rolach.

Zróżnicowany wiek pozwala wszystkim dzieciom na dostarczanie sobie nawzajem emocjonalnych, społecznych i intelektualnych doświadczeń. Taka zróżnicowana grupa pozwala na wypracowanie różnych sposobów komunikacji między dziećmi i nasila bogatszą stymulację rozwoju.

Pedagogika M. Montessori szansą dla wszystkim dzieci.

Pedagogika M. Montessori daje szanse wszystkim dzieciom na :

 • pomoc w rozwoju indywidualnych cech osobowości
 • pomoc w formowaniu prawidłowego charakteru
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy
 • pomoc w zdobywaniu umiejętności szkolnych
 • pomoc w kształtowaniu postawy współdziałania

CZAS SPĘDZONY W PRZEDSZKOLU TO CZAS POZNAWANIA SIEBIE I SWYCH MOŻLIWOŚCI . PRACA PEDAGOGIKĄ MONTESSORI POZWALA DZIECKU NA PRACĘ NIE Z TYM CO CHCE LECZ Z TYM CZEGO POTRZEBUJE.

logo

Przedszkole Niepubliczne NUTKA
ul. 1-go Maja 38/39, Baltic Business Park

Kontakt do przedszkola/wicedyrektora(rekrutacja) - tel. 516 727 611
Kontakt do dyrektora - tel. 507 057 339
e-mail: maja@przedszkolenutka.eu

napisz do nas zobacz mapę panel rodzica

Ankieta dla rodzicow KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU